Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Kinderen, jongeren en alle andere Culemborgers ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden en talenten.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Aantal gestarte trajecten geletterdheid

67

50

50

50

50

50

Aantal afgeronde trajecten geletterdheid

17

45

45

45

45

45

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot 2018

Bron

Absoluut verzuim
per 1.000 inw. 5 -18 jr.

1,69

1,23

2016

1,69

Ingrado

Relatief verzuim
per 1.000 inw. 5 - 18 jr.

26,76

22,32

2016

26,76

Ingrado

Voortijdige schoolverlaters

1,9

1,6

2014

1,04

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Toelichting indicatoren

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
Voortijdige schoolverlaters
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De voorlopige cijfers van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) laat een percentage voor 2016/2017 zien dat 1,04% bedraagt. Hiermee komt Culemborg fors onder het gemiddelde voor gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit gemiddelde bedraagt 1,6%.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
 • Overeenkomst gemeente en schoolbesturen inzake uitvoering programma Brede School
 • Beleidsplan Wmo / Jeugd
 • Wet passend onderwijs
 • Landelijk beleidskader VVE
 • Landelijke beleidskader harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Het beleidskader Volwasseneneducatie wordt in regionaal verband vastgelegd in het Programma Educatie dat wordt voorbereid door ROC Rivor

Betrokken partners

 • Kinderopvanginstellingen (incl. voormalig peuterspeelzaalwerk)
 • Besturen en scholen primair onderwijs
 • Besturen  en scholen voortgezet onderwijs
 • Brede School
 • Samenwerkings-verbanden Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 • Sociaal Wijkteam
 • GGD Gelderland Zuid
 • Openbare Bibliotheek Rivierenland
 • ROC Rivor
 • ELKWelzijn
 • Doenerij
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • Werkzaak Rivierenland
 • Jeugdzorgaanbieders
 • RMC

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Educatie

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

7.916

5.403

3.997

3.960

3.897

3.874

Baten

1.074

1.321

305

305

305

305

Saldo van baten en lasten

-6.842

-4.082

-3.692

-3.655

-3.592

-3.568

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.213

2.273

1.148

1.164

1.179

1.195

Onderwijshuisvesting

5.625

3.127

2.927

2.874

2.795

2.755

Arbeidsparticipatie

78

0

0

0

0

0

Overige baten en lasten

0

3

-78

-77

-76

-76

Lasten

7.916

5.403

3.997

3.960

3.897

3.874

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

880

1.043

26

26

26

26

Onderwijshuisvesting

259

278

279

279

279

279

Arbeidsparticipatie

-65

0

0

0

0

0

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

1.074

1.321

305

305

305

305

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

250

201

168

157

125

124

Saldo Educatie

-6.592

-3.881

-3.524

-3.498

-3.467

-3.444

Analyse primitieve begroting

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt grotendeels veroorzaakt door de subsidie onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ad € 1.017.000 die in 2017 zijn begroot. Dit verschil komt aan de lasten- en batenkant terug. Daarnaast geeft een wijziging in de interne rekenrente ook een verschil.
De rijksoverheid heeft voor 2018 wederom de subsidie voor het OAB verlengd. In 2018 wordt de inzet voor de doelgroep met behulp van onze partners gecontinueerd. De subsidie wordt financieel technisch verwerkt in de begroting op het moment dat de subsidiebeschikking is ontvangen.
Onderwijshuisvesting
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead kosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Overige baten en lasten
De bezuiniging die gerealiseerd wordt met de verkoop van de Oranje Nassau school is financieel verwerkt op de stelpost educatie, dit zijn de negatieve bedragen in de periode 2018-2021. Op het moment dat de Oranje Nassau school is verkocht wordt de bezuiniging definitief verwerkt in de begroting en staat de stelpost educatie op 0.

Baten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Zie toelichting aan de lastenkant over de OAB gelden.
Onderwijshuisvesting
Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

Geen bijzonderheden

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.