Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Sport en bewegen draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen, aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, aan de sociale samenhang in buurten, aan de positieve beeldvorming tussen verschillende groepen, aan een gezonde leefstijl en sociale contacten tot op hoge leeftijd.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Sportbeleid en activering

Aantal kinderen dat o.b.v. deelname aan ‘brede school programmering’ lid wordt van een sportvereniging/vereniging amateuristische kunstbeoefening

110

80

80

80

80

80

Sportverenigingen bevragen kinderen die zich aanmelden mbt deze indicator.

Aantal aanvragen projectsubsidies bijzondere activiteiten sport

9

14

14

14

14

14

Subsidieaanvragen

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018

Bron

Niet-wekelijkse sporters

44,7%

47,1%

2012

44,7%

Gezondheids-enquête (CBS, RIVM).

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Toelichting indicatoren

Niet-sporters
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Betrokken partners

 • Sportverenigingen (en verenigingen  amateurkunst)
 • Uitvoeringsinstellingen cultuur, welzijn, jeugdzorg
 • VO scholen
 • PO scholen
 • Kinderopvangorganisaties
 • Ouders
 • Stichting Turnen
 • Stichting Zwembad Culemborg
 • Zwemverenigingen
 • Alle gebruikers van het zwembad
 • Sportadviesraad

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Sport

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

3.310

2.124

2.007

1.934

1.884

1.866

Baten

835

434

410

410

409

409

Saldo van baten en lasten

-2.474

-1.690

-1.596

-1.524

-1.475

-1.457

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Sportaccommodaties

1.759

1.216

1.187

1.116

1.068

1.041

Recreatieve havens

32

23

22

22

21

20

Sportbeleid en activering

1.519

886

798

796

795

793

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

12

Lasten

3.310

2.124

2.007

1.934

1.884

1.866

Sportaccommodaties

313

346

340

340

340

340

Recreatieve havens

19

27

26

26

25

25

Sportbeleid en activering

504

61

44

44

44

44

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

835

434

410

410

409

409

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

368

205

168

154

148

123

Saldo Sport

-2.106

-1.486

-1.429

-1.371

-1.327

-1.334

Analyse primitieve begroting

Lasten

Sportbeleid en activering
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Sportaccommodaties
Geen bijzonderheden.
Recreatieve havens
Geen bijzonderheden.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

Het verschil tussen 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.