Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Burgers, bedrijven en bezoekers zijn zo goed mogelijk beschermd tegen aantasting van hun leefomgeving en hun integriteit.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Geen indicatoren bij dit programma, zie onderstaande toelichting.

Toelichting indicatoren

Het effect van het gemeentelijke Veiligheidsbeleid wordt gemeten door de politiecijfers (objectieve cijfers) en de gemeentelijke Leefbaarheidsmonitor (subjectieve cijfers). Beide bronnen geven samen een goed beeld over de veiligheidssituatie binnen Culemborg. We rapporteren hierover aan de gemeenteraad door de kadernota (eens in de 4 jaar) en de jaarplannen Veiligheid.
Over de crisisbeheersing wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd door toezending van de jaarrekening van de Brandweer en de VRGZ.

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018**

Bron

Verwijzing Halt
per 10.000 inwoners

142,3

118,5

2016

-

Bureau Halt

Hardekern jongeren
per 10.000 inwoners

0,9

0,8

2014

-

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Winkeldiefstallen
aantal per 1.000 inwoners

0,9

1,1

2016

-

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmisdrijven
aantal per 1.000 inwoners

4,9

3,7

2016

-

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Diefstallen uit woning
aantal per 1.000 inwoners

4,7

2,7

2016

-

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.
** Het bestaand beleid is gericht op het verlagen van de aantallen.

Toelichting indicatoren

Verwijzing Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Hardekern jongeren
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Betrokken partners

 • Veiligheidsregio
 • Openbaar ministerie
 • Politie
 • RIEC-ON
 • Omliggende/ Regio gemeenten
 • Lokale partners zoals:
 • ElkWelzijn
 • KleurrijkWonen
 • Ondernemers
 • Burgers

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Veiligheid

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

3.264

2.902

2.682

2.634

2.586

2.586

Baten

84

171

46

46

46

46

Saldo van baten en lasten

-3.180

-2.731

-2.635

-2.587

-2.540

-2.540

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Openbare orde en veiligheid

1.536

1.200

990

990

990

990

Crisisbeheersing en brandweer

1.728

1.702

1.692

1.644

1.596

1.596

Lasten

3.264

2.902

2.682

2.634

2.586

2.586

Openbare orde en veiligheid

84

171

46

46

46

46

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

Baten

84

171

46

46

46

46

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

9

0

0

0

0

0

Saldo Veiligheid

-3.171

-2.731

-2.635

-2.587

-2.540

-2.540

Analyse primitieve begroting

Lasten

Openbare orde en veiligheid
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt mede veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten. Daarnaast is in 2017 extra budget beschikbaar gesteld voor:
- intensiveren aanpak radicalisering;
- aanpak criminele netwerken;
- duurzame weerbaarheid.
Crisisbeheersing en brandweer
Geen bijzonderheden.

Baten

Openbare orde en veiligheid
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
de incidenteel verleende subsidies versterkingsgelden 2017 en bovenlokale aanpak fluïde criminele netwerken. Daarnaast wordt het verschil verklaard door de toerekening van overheadkosten.

Reservemutaties

Geen bijzonderheden.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.