Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Een groene stad met voldoende recreatiemogelijkheden en een duurzame leefomgeving.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Bron

Milieubeheer / Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aantal projecten gericht op duurzaamheid

5

5

5

5

5

5

Aantal uitgevoerde projecten

Aantal regionale projecten gericht op energiebesparing en opwekking duurzame energie

3

3

3

3

3

3

Aantal uitgevoerde regionale projecten

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018

Bron

Hernieuwbare elektriciteit

11,5%

11,8%

2015

13 %

RWS klimaatmonitor

* Nederland (gemeenten in grootteklasse 25.000 - 50.000 niet beschikbaar).

Toelichting indicatoren

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
De prognose is een inschatting gebaseerd op de verwachtingen dat het aantal huishoudens / bedrijven dat besluit tot installatie van zonnepanelen de komende jaren zal groeien.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Betrokken partners

 • Waterschap Rivierenland
 • Rijkswaterstaat
 • Provincie Gelderland
 • NVWC
 • Bijenvereniging
 • Visclub ECHV
 • KleurrijkWonen
 • Bewoners
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Staatsbosbeheer
 • Omliggende gemeenten
 • Bewoners(initiatieven), bedrijven, maatschappelijke organisaties, (Brede) scholen PO en VO, Kinderopvang
 • NME Rivierenland, Regionale NME-centra
 • AVRI, WSRL, RWS
 • GDO, RVO (Programma Duurzaam Door), IVN, SME (Eco-schools)
 • Vereniging Gelderse NME centra

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Duurzame fysieke omgeving

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

3.445

2.442

2.585

2.270

2.229

2.220

Baten

156

89

219

219

219

219

Saldo van baten en lasten

-3.289

-2.353

-2.366

-2.051

-2.010

-2.001

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.101

2.033

2.292

2.057

2.016

2.008

Milieubeheer

344

409

294

213

213

213

Lasten

3.445

2.442

2.585

2.270

2.229

2.220

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

154

87

217

217

217

217

Milieubeheer

2

2

2

2

2

2

Baten

156

89

219

219

219

219

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

13

252

183

0

0

0

Saldo Duurzame fysieke omgeving

-3.276

-2.101

-2.183

-2.051

-2.010

-2.001

Analyse primitieve begroting

Lasten

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten, een wijziging in de interne rekenrente en de begrote kapitaallasten voor de projecten bufferzone westrand en natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is in 2017 extra budget beschikbaar gesteld voor:
- project groene binnenstad;
- groenstructuurplan (resultaatsbestemming jaarrekening 2016);
- procesbegeleiding en juridische ondersteuning Redichemse Waard.
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2019 e.v. wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2018 kapitaallasten voor het project Overdracht stedelijk water zijn begroot.
Milieubeheer
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente. Tevens zijn In 2017 kapitaallasten voor de sanering Lange Havendijk/ De Loentjes begroot. Daarnaast is er voor 2017 en 2018 extra budget beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsagenda.

Baten

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het verschil in de begrote baten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Milieubeheer
Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

In 2018 is een incidentele onttrekking uit de reserve kapitaallasten ter dekking van de investering in 'De actualisatie van het waterplan overdracht stedelijke water' opgenomen.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.