Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Een goed vestigings- en ondernemersklimaat in een aantrekkelijke woonomgeving voor ondernemers, inwoners en toeristen.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijfsgrond Pavijen V

-

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Uitgifte in ha.

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018

Bron

Functiemenging

53,2 %

49,2 %

2016

54

LISA

Bruto gemeentelijk product (index)

99

99

2013

100

Atlas voor Gemeenten

Vestiging (van bedrijven)
per 1.000 inw 15-64jr

137,8

132,3

2016

140

LISA

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Toelichting indicatoren

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bruto gemeentelijk product
Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord.
Vestigingen
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

 • Uitvoering SEV Rivierenland 2009-2020
 • Marktverordening
 • Raadsbesluit evaluatie ondernemersfonds (2015)
 • Regionaal Programma Bedrijventerreinen Rivierenland 2016
 • Detailhandelsbeleid 2010
 • APV
 • Horecabeleid
 • Evenementenbeleid
 • Meerjarenprogramma toerisme en recreatie Culemborg 2016-2019
 • Meerjarenplan Speerpunten Regio Rivierenland 2016-2019
 • Meerjarenperspectief Toerisme & recreatie Rivierenland 2016-2019
 • Kadernota Ruimte voor meer toerisme (2007)
 • Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland
 • Binnenstadsvisie
 • Actieplan Binnenstad

Betrokken partners

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Economische structuur

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

559

703

634

559

285

285

Baten

65

68

68

68

68

68

Saldo van baten en lasten

-494

-635

-565

-490

-217

-217

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

80

31

30

30

30

30

Economische ontwikkeling

377

489

429

429

156

156

Economische promotie

102

183

175

100

100

100

Lasten

559

703

634

559

285

285

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

26

26

26

26

26

Economische ontwikkeling

0

1

1

1

1

1

Economische promotie

42

41

41

41

41

41

Baten

65

68

68

68

68

68

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

36

0

0

0

0

Saldo Economische structuur

-494

-599

-565

-490

-217

-217

Analyse primitieve begroting

Lasten

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen bijzonderheden.
Economische ontwikkeling
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt veroorzaakt door het incidenteel beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000 voor de binnenstad (amendement A3 uit de begroting 2017). Vanaf 2020 daalt de begroting, omdat het ondernemersfonds tot en met 2019 is begroot.
Economische promotie
In 2017 en 2018 zijn de begrote lasten hoger dan in 2019-2021, dit komt door incidenteel beschikbaar gestelde budgetten voor het project inrichting markt en de city manager.

Baten

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen bijzonderheden.
Economische ontwikkeling
Geen bijzonderheden.
Economische promotie
Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

De reservemutaties in 2017 hebben betrekking op het budget voor het actualiseren van het horeca- evenementen- en detailhandelsbeleid dat in de jaarrekening 2015 als bestemmingsresultaat in de reserve is gestort. En het restantbudget voor de city manager dat in de jaarrekening 2016 als bestemmingsresultaat in de reserve is gestort.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.