Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Met een bloeiend cultureel klimaat is Culemborg een prettige stad om in de te wonen en een aantrekkelijke stad voor bezoekers. Inwoners van Culemborg krijgen in de leeftijd van het basisonderwijs een uitgebreid aanbod cultuur onder schooltijd en kunnen na schooltijd hun talenten verder ontwikkelen. Daarnaast heeft Culemborg een levendig cultureel klimaat met een rijk verenigingsleven en een uitgebreid evenementenaanbod. Binnen het sociaal domein worden kunst en cultuur ingezet als middel om basisvaardigheden te versterken van kwetsbare inwoners.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aantal aanvragen Jeugd Cultuur Fonds

22

20

25

25

25

25

Administratie JCF

Aantal deelnemers (na-schools) Brede School Culemborg uit aandachtswijken

272

300

300

300

300

300

Administratie Brede School Culemborg

Totaal aantal deelnemers Brede School Culemborg binnenschools

1.732

1.960

1.940

1.920

1.900

1.900

Administratie Brede School Culemborg

Totaal aantal deelnemers Brede School Culemborg naschools

1.227

1.180

1.170

1.160

1.150

1.150

Administratie Brede School Culemborg

Musea

Aantal bezoekers museum

12.359

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Administratie Museum Elisabeth Weeshuis

Media

Aantal jeugdleden bibliotheek

4.392

4.950

4.925

4.900

4.875

4.875

Ledenadministratie

Toelichting indicatoren

-

Verplichte Indicatoren

-

Toelichting indicatoren

-

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

 • Actualisering cultuurnota 2009
 • Cultuurvisie (2014)
 • Archiefwet 1995
 • Archiefverordening
 • Gemeenschappelijke regeling RAR
 • Beleidsnota cultuurhistorie
 • Beleidsnota archeologie
 • Ontwikkelingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) Culemborg
 • Erfgoedwet 2016
 • Erfgoedverordening Culemborg

Betrokken partners

 • Openbare Bibliotheek Rivierenland
 • Museum Elisabeth Weeshuis
 • Amateurkunst Verenigingen
 • Initiatiefnemers uit de stad
 • Organisatoren van grote lokale evenementen
 • Netwerk Brede School Culemborg
 • Cultuurfonds Culemborg
 • Kunst Educatie Culemborg (KEC)
 • Brede School Culemborg
 • Regionaal Archief Rivierenland
 • Projectontwikkelaars
 • Stichting Kasteeltuin Culemborg
 • Stichting Open Monumentendag
 • Netwerk Brede School Culemborg
 • Commissie Erfgoed & Ruimte
 • Leerhuis Culemborg
 • Eigenaren monumenten
 • Stichting Theater De Fransche School
 • Stichting De Gelderland
 • Stichting Gispen

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Cultuur

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

2.520

2.109

2.050

2.046

1.991

2.040

Baten

56

65

61

70

61

70

Saldo van baten en lasten

-2.464

-2.044

-1.989

-1.976

-1.931

-1.970

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Musea

403

431

434

434

434

434

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

742

539

520

544

491

541

Cultureel erfgoed

924

647

605

603

602

600

Media

451

460

460

460

460

460

Beheer overige gebouwen en gronden

0

32

31

31

31

31

Overige baten en lasten

0

0

0

-27

-26

-26

Lasten

2.520

2.109

2.050

2.046

1.991

2.040

Musea

0

0

0

0

0

0

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

27

3

-7

2

-7

2

Cultureel erfgoed

29

62

68

68

68

68

Media

0

0

0

0

0

0

Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

0

0

0

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

56

65

61

70

61

70

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

410

203

171

169

168

166

Saldo Cultuur

-2.054

-1.840

-1.819

-1.807

-1.763

-1.803

Analyse primitieve begroting

Lasten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In de oneven jaren krijgt Culemborg Bijvoorbeeld subsidie. In deze jaren laat de uitgavenkant van dit taakveld dan ook een lichte stijging zien.
Overige lasten
De negatieve trend in de periode 2019-2021 geeft de stand weer van het nog te realiseren deel van de bezuiniging 'Cultureel vastgoed vervreemden (de Fransche School)'.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

De dalende trend bij de onttrekkingen hangt samen met de aflopende kapitaallasten op het taakveld Cultureel erfgoed. De daar genoemde kapitaallasten van de verbouwing van het stadhuis, worden gedekt vanuit de reserve kapitaallasten. Deze dekking betreft een inkomst voor het programma Cultuur.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.