Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Een sterker imago van de stad en nog meer vertrouwen tussen burger en bestuur door een goed functionerend gemeentebestuur en adequate dienstverlening voor de burgers. De gemeente is gericht op de samenleving en de burgers zijn meer betrokken bij de stad.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Bestuur

Internationale Duurzame Ontwikkeling

4

5 - 8

5 - 8

-

-

-

Aantal organisaties dat van de bijdrage-regeling gebruik heeft gemaakt.

Burgerzaken (Stadsbalie)

Kwaliteitscijfer dienstverlening

7

7

7

7

klanttevredenheidonderzoek

Kwaliteitsnorm BRP

-

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Voldoen aan normen BRP en BIG

Kwaliteits- monitor BRP van MinBZK/RvIG, interne audits.

Kwaliteit reisdocumentenprocessen

-

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Voldoen aan normen PUN en BIG

Kwaliteits-monitor Reisdocumenten van MinBZK/ RvIG, Interne audits.

BRP: Basisregistratie Personen
BIG: Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

PUN: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Toelichting indicatoren

De gemeente stuurt op uniforme informatieverstrekking en afhandelen van aangifte en aanvragen. Dit wordt getoetst door interne controles, klanttevredenheidsonderzoek en klachtenregistraties. Informatie en diverse diensten/producten zijn online te verkrijgen. We sturen op het voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die worden gesteld aan de basisregistratie persoonsgegevens en reisdocumenten. Deze worden gemeten via een kwaliteitsmonitor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verplichte Indicatoren

Jaarlijks onderzoek naar kwaliteit van de BRP en reisdocumenten

Toelichting indicatoren

De gemeente moet jaarlijks audits uitvoeren. Dit gebeurt middels het invullen van de Kwaliteitsmonitor van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) van het Min van BZK. Uit de rapportage blijkt of de gemeente voldoet aan de wettelijke normen.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Betrokken partners

 • Ketenpartners, zoals Belastingdienst, IND, UWV
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg
 • Initiatiefrijke bewoners(groepen)
 • Stichtingen (zoals Odensehuis, Levensverhaal, Seniorencollectief)
 • Coöperaties (bv. energie, voedsel, gebied, zorg)
 • Buurtpanels
 • Lokale organisaties
 • ELKWelzijn
 • KleurrijkWonen
 • Politie
 • Scholen
 • Winkeliersverenigingen
 • Intergemeentelijke project (IGP)
 • Provincie

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Burger en bestuur

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

4.427

2.920

2.899

2.848

2.771

2.852

Baten

724

523

526

525

525

525

Saldo van baten en lasten

-3.703

-2.397

-2.372

-2.323

-2.246

-2.327

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Bestuur

2.411

1.598

1.611

1.566

1.566

1.566

Burgerzaken

1.434

913

864

903

827

863

Samenkracht en burgerparticipatie

512

360

380

335

334

379

Begraafplaatsen en crematoria

69

48

44

43

43

43

Lasten

4.427

2.920

2.899

2.848

2.771

2.852

Bestuur

9

34

33

32

32

32

Burgerzaken

522

474

478

478

478

478

Samenkracht en burgerparticipatie

193

15

15

15

15

15

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

Baten

724

523

526

525

525

525

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

57

77

77

77

77

77

Onttrekkingen

173

147

78

61

61

61

Saldo Burger en bestuur

-3.587

-2.328

-2.372

-2.339

-2.262

-2.343

Analyse primitieve begroting

Lasten

Geen bijzonderheden.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

Het verschil bij de reservemutaties tussen de jaren 2017 en 2018 bij het onderdeel onttrekkingen
van in totaal € 69.000 wordt met name veroorzaakt door:
- een onttrekking van € 30.000 in 2017 als gevolg van de overheveling van het budget leefbaarheids-
monitor;
- een onttrekking van € 30.000 in 2017 als gevolg van de overheveling van het budget vraaggerichte
website.

Nieuw

Onderstaande tabel bevat budgetaanpassingen die worden uitgevoerd op de primitieve begroting 2018 in verband met wijzigingen in bestaand en nieuw beleid.
Budgetaanpassingen perspectiefnota 2018-2021

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Budgetaanpassingen:

Programma Burger en Bestuur

BB-1

Gemeente beleidsmonitor

N

14

-30

44

Effect begroting

14

-30

44

BB-1 Gemeente beleidsmonitor

Om de leefbaarheid te meten wordt elke twee jaar een leefbaarheidsmeting onder de bewoners van Culemborg gehouden (Gemeente beleidsmonitor). De resultaten uit de gemeentebeleids-monitor kunnen gebruikt worden voor het formuleren van concrete doelstellingen voor wijkgericht werken. Er is een begrotingswijziging nodig voor de Gemeente beleidsmonitor. In 2018 en 2021 is voor de Gemeente beleidsmonitor (afnemen van de enquête en een budget om de problemen die eruit naar voren komen aan te pakken) een bedrag beschikbaar. De wens is om de monitor eens in de twee jaar uit te voeren. Dit om betere aansluiting te krijgen bij de wijkplannen voor de aanpakwijken.