Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Culemborg is een samenredzame samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Inwoners van Culemborg kunnen zo lang mogelijk meedoen met de samenleving en krijgen waar nodig passende ondersteuning.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meet-instrument

Arbeidsparticipatie

Aantal werkzame personen

-

12.780

12.935

13.090

13.245

PWE en PEV provincie Gelderland

Aantal deelnemers Leerhuis

-

90

90

90

90

Administratie Leerhuis

Uitstroom naar werk Waarvan duurzame uitstroom naar werk

74
62

60
48

60
48

60
48

60
48

60
48

Inkomensregelingen

Percentage meldingen voor een uitkering dat niet leidt tot een aanvraag

51,6%

50%

50%

50%

50%

50%

Inzicht in de hoogte van de gemiddelde uitkering in relatie tot het landelijk gemiddelde

€13.447

€14.250

€14.250

€14.250

€14.250

€14.250

Uitstroom uit de uitkering
Waarvan duurzame uitstroom

161
143

200
90

200
90

200
90

200
90

200
90

Aantal huishoudens, dat bijzondere bijstand ontvangt

-

750

750

750

750

750

GWS

Aantal aanvragen bijzondere bijstand

-

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

GWS

Maatwerkdienstverlening 18+

Het aantal inwoners, dat via bijzondere bijstand een vergoeding krijgt voor budgetbeheer en/of bewindvoering

1.391

875

800

800

800

800

Aantal klanten preventieve trajecten

197

390

390

390

390

390

Aantal klanten curatieve trajecten

48

25

25

25

25

25

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018

Bron

Banen
per 1.000 inw 15-64jr

726

667

2016

734

LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

1,73 %

1,07 %

2015

1,60 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Kinderen in armoede

6,12 %

4,32 %

2015

6,00 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

66,7 %

66,5 %

2016

67,0 %

CBS - Arbeidsdeelname

Jeugdwerkeloosheid

1,72 %

1,22 %

2015

1,70 %

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Bijstandsuitkeringen
per 1.000 inwoners

39,1

26,8

2016

30,0

CBS - Participatie Wet

Aantal re-integratievoorzieningen
per 1.000 inwoners

18,3

22,9

2016

19,4

CBS - Participatie Wet

Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar

10,5 %

10,4 %

2016

10,0 %

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

0,8 %

1,1 %

2016

0,7 %

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

0,4 %

0,4 %

2016

0,4 %

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
per 1.000 inwoners

25

47

2016

27

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Toelichting indicatoren

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Kinderen in armoede
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroeps-bevolking.
Jeugdwerkeloosheid
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO. Voor de WMO gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeenten.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

Betrokken partners

 • Organisaties zorg en welzijn (eerste, tweede en derdelijns)
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Onderwijs en voorschoolse voorzieningen
 • Buurtpanels
 • Bewonersorganisaties
 • Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland
 • Politie
 • Ondernemers
 • Adviesraad Sociaal Domein (Wmo-raad/Cliëntraad)
 • COEL (culemborg overleg eerstelijn)
 • UWV Werkbedrijf
 • Werkzaak Rivierenland
 • RMC
 • Brede School
 • Incassobureau
 • ROCRivor
 • Formulierenbrigade
 • Jeugd Sport Fonds Gelderland
 • Jeugd Cultuur Fonds Gelderland
 • Stichting Leergeld
 • Leerhuis Culemborg
 • Salus2Talent
 • St. Dienstwerk
 • KleurrijkWonen
 • Zorgkantoor / verzekeraar
 • Veiligheidshuis
 • Schuldhulpmaatjes
 • Humanitas Thuisadministratie
 • Jeugdzorgaanbieders
 • Jeugdbescherming/jeugdreclassering
 • Gemeente Nijmegen
 • Aanbieders beschermd wonen
 • Culemborg Herstelt
 • Tussenvoorziening de parallel
 • GGD Gelderland-Zuid

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Sociaal domein

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

32.180

31.083

30.344

30.145

30.046

30.146

Baten

8.489

8.321

8.218

8.219

8.219

8.219

Saldo van baten en lasten

-23.691

-22.763

-22.126

-21.927

-21.827

-21.927

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Inkomensregelingen

10.522

9.348

9.481

9.477

9.477

9.477

Maatwerkdienstverlening 18+

3.361

3.347

3.297

3.316

3.341

3.369

Arbeidsparticipatie

3.196

2.414

2.238

2.263

2.258

2.255

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.661

2.029

1.659

1.659

1.659

1.659

Volksgezondheid

1.220

1.291

1.355

1.343

1.343

1.343

Wijkteams

2.055

1.910

1.684

1.681

1.680

1.679

Maatwerkdienstverlening 18-

2.502

2.924

2.911

2.912

2.915

2.926

Samenkracht en burgerparticipatie

1.894

2.059

1.994

1.994

1.994

1.994

Overige baten en lasten

0

518

483

432

503

637

Geëscaleerde zorg 18-

1.818

1.437

1.450

1.450

1.452

1.457

Begeleide participatie

3.950

3.807

3.792

3.619

3.425

3.350

Lasten

32.180

31.083

30.344

30.145

30.046

30.146

Inkomensregelingen

7.788

7.681

7.681

7.681

7.681

7.681

Maatwerkdienstverlening 18+

310

275

275

275

275

275

Arbeidsparticipatie

103

103

0

0

0

0

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

94

191

191

191

191

191

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

Wijkteams

0

0

0

0

0

0

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

Samenkracht en burgerparticipatie

153

71

71

71

71

71

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18-

81

0

0

0

0

0

Begeleide participatie

-40

0

0

0

0

0

Baten

8.489

8.321

8.218

8.219

8.219

8.219

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

2.291

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

701

1.622

23

11

11

11

Saldo Sociaal domein

-25.281

-21.141

-22.103

-21.916

-21.816

-21.916

Analyse primitieve begroting

Lasten

Samenkracht en burgerparticipatie
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 65k lager uit. In het bedrag van 2017 zitten de incidentele gelden t.b.v. het innovatiebudget (€ 178k) en de specifieke gelden uit de decembercirculaire 2016 t.b.v. de verhoogde asielinstroom ( € 129k).
Daarnaast wordt het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 veroorzaakt door een hogere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 202k). Het restantverschil van € 40k bestaat uit prijsindex 2018 en overige mutaties.
Inkomensregelingen
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 133k hoger uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 171k). Daarnaast zitten in de raming van 2017 incidentele gelden t.b.v. de regeling compensatie zorgkosten (€ 30k) en zijn de Klijnsma-gelden (armoedebeleid) in de meicirculaire 2017 naar beneden bijgesteld vanaf het jaar 2018 (€ 20k). Het restantverschil van € 12k bestaat uit prijsindex 2018.
Maatwerkdienstverlening 18+
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 50k lager uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 155k). Daarnaast zitten in de raming van 2017 incidentele gelden t.b.v. de huishoudelijke hulp toelage (€ 65k).
Vanaf 2018 zijn de gelden voor huishoudelijke verzorging opgehoogd via de meicirculaire 2017 (€ 152k) en heeft het budget voor de ZIN een stijgende trend (€ 25k per jaar) waarmee rekening wordt gehouden met vergrijzing. Het restantverschil van -/- € 7k bestaat uit overige mutaties.
Arbeidsparticipatie
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 176k lager uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 wordt veroorzaakt een hogere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 62k). Daarnaast zitten in de raming van 2017 incidentele projectgelden werkgelegenheid en buurtveiligheid (€ 80k), een hogere bijdrage aan de GR Werkzaak i.k.v. bedrijfsvoering (€ 134k) en een hoger budget voor het Leerhuis in 2017 (€ 37k). Het restantverschil van -/- € 13k bestaat hoofdzakelijk uit een mutatie op het participatiebudget en het feit dat de budgetten van het CPH vanaf 2018 op nul staan. Zie ook kopje 'Inkomsten arbeidsparticipatie'.
Begeleide participatie
De neerwaartse trend op dit taakveld was ook al terug te vinden in de begroting 2017 en is te verklaren door het verminderen van de budgetten voor de wet sociale werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe instroom hiervoor gesloten.
Maatwerkvoorzieningen WMO
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 370k lager uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 356k). Daarnaast is het 2018 budget voor woonvoorzieningen lager in 2018 (€ 26k). Het restantverschil van € 12k bestaat uit prijsindex 2018 en overige mutaties.
Volksgezondheid
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 64k hoger uit. Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 149k). Daarnaast zitten in de raming van 2017 incidentele gelden t.b.v. t.b.v. Gezond in de Stad (€ 92k). Deze zijn ook onderdeel van de Najaarsrapportage 2017.
Het restantverschil van € 7k bestaat uit prijsindex 2018.
Wijkteams
T.o.v. de begroting 2017 vallen de lasten van 2018 € 226k lager uit. In het bedrag van 2017 zitten de incidentele gelden t.b.v. het verder vormgeven van de transitie (transitiebudget € 40k en uitvoeringskosten ad € 216k). Daarnaast wordt het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2018 en 2017 veroorzaakt door een hogere toerekening van de overheadkosten in 2018 (€ 51k). Het restantverschil van € 21k bestaat uit prijsindex 2018 en overige mutaties.
Overige lasten
De geraamde lasten op deze post (stelpost sociaal domein) zijn een totaaltelling van: een buffer om de risico's van de decentralisaties op te kunnen vangen en de taakstelling op het sociaal domein vanuit de circulaires Gemeentefonds.

Baten

Arbeidsparticipatie
In de jaren 2016 en 2017 vallen de baten € 103k hoger uit dan de jaren erna. In deze jaren ontvangt de gemeente Culemborg een bijdrage van GR Werkzaak voor de instandhouding van het instrument Culemborgs Participatiehuis. Dit stopt m.i.v. 2018.

Reservemutaties

Onttrekkingen
De totale raming van 2017 (€ 1,62 miljoen) bestaat op hoofdlijnen uit: overgehevelde restantclaims vanuit de jaarrekening 2016 (€ 916k), resultaatbestemmingen vanuit de Jaarrekening 2016 (€ 428k) dekking van de opstartkosten GR Werkzaak (€ 216k), bij de NJR16 doorgeschoven GIDS gelden (€ 40k) en overige dekking (€ 22k). Deze onttrekkingen hebben een directe link (dekking) met de hierboven onder de diverse kopjes beschreven incidentele lasten voor het jaar 2017.

Nieuw

Onderstaande tabel bevat budgetaanpassingen die worden uitgevoerd op de primitieve begroting 2018 in verband met wijzigingen in bestaand en nieuw beleid.
Budgetaanpassingen perspectiefnota 2018-2021

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Budgetaanpassingen:

Programma Sociaal domein

SD-1

Langer zelfstanding wonen ouderen

N

-35

Saldo van baten en lasten

-35

Mutaties reserves:

SD-1

Reserve sociaal domein

V

35

Effect begroting

0

SD-1 Langer zelfstandig wonen ouderen

We willen dat inwoners van Culemborg zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat geldt ook voor ouderen. Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe. Ondanks dat een aanzienlijk deel van deze ouderen zichzelf, samen met hun netwerk, prima kan redden zien we ook een toename in de groep ouderen die dat niet helemaal zelf kan. Daarnaast treden leeftijdsgebonden beperkingen op zoals fysieke beperkingen en ziekten als dementie. Hierdoor worden, met name de oudere ouderen, een groeiende groep, ook minder zelfredzaam. Om deze groeiende groep zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen zonder oplopende zorgkosten en overbelaste mantelzorgers is een investering in lichte ondersteuning noodzakelijk. Hiervoor wordt dekking gevonden in de reserve Sociaal Domein.