Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Mensen ervaren Culemborg als een prettige gemeente om te wonen. Bewoners vinden de juiste voorzieningen in een goede ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp van de woonomgeving nodigt uit tot bewegen en sociale interactie in een veilige omgeving waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

  • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
  • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
  • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018

Bron

Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen

0,5

5,5

2014

7,14

ABF - Systeem Woningvoorraad

Demografische druk

70,6 %

76,6 %

2017

70,9 %

CBS - Bevolkingsstatistiek

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Toelichting indicatoren

De verplichte indicator nieuw gebouwde woningen is gebaseerd op de periode 2014 en geeft daarmee geen actueel beeld van de huidige stand van zaken. Zie ook de verwachting voor 2018.
Demografische druk betreft de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Betrokken partners

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Wonen

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

6.024

3.379

4.203

2.239

2.219

2.199

Baten

8.840

2.294

3.284

1.321

1.303

1.284

Saldo van baten en lasten

2.817

-1.085

-918

-918

-916

-915

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Wonen en bouwen

1.863

1.775

1.893

1.865

1.845

1.825

Ruimtelijke Ordening

780

552

349

349

349

349

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

3.380

1.052

1.961

25

25

25

Lasten

6.024

3.379

4.203

2.239

2.219

2.199

Wonen en bouwen

1.071

1.241

1.179

1.151

1.133

1.114

Ruimtelijke Ordening

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

7.769

1.053

2.106

170

170

170

Baten

8.840

2.294

3.284

1.321

1.303

1.284

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

404

54

0

0

0

0

Onttrekkingen

945

153

5

5

5

5

Saldo Wonen

3.358

-987

-913

-912

-911

-910

Analyse primitieve begroting

Lasten

Wonen en bouwen
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere toerekening van overheadkosten. Daarnaast dalen ook de rente lasten van de geldleningen die zijn doorgeleend aan de woningcorporaties af. Dit heeft te maken met het aantal doorgeleende leningen aan woningbouwcorporaties. Tegenover de lagere rente baten staan ook lagere rente lasten.
Grondexploitatie
Op dit taakveld staan o.a. alle lasten met betrekking tot de grondexploitaties. De lasten voor de grondexploitaties worden per jaarschijf begroot. Het verschil tussen de jaarschijf 2017 en 2018 komt door verschillen in fasering per jaar. Voor meer informatie over individuele grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.
Ruimtelijke ordening
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere toerekening van overheadkosten.

Baten

Wonen en Bouwen
Ten opzichte van 2017 nemen de rente baten van de geldleningen aan de woningcorporaties af. Dit heeft te maken met de aflopende leningen portefeuille. Tegenover de lagere rente baten staan ook lagere rente lasten.
Grondexploitatie
Op dit taakveld staan o.a. alle baten met betrekking tot de grondexploitaties. De baten voor de grondexploitaties worden per jaarschijf begroot. Het verschil tussen de jaarschijf 2017 en 2018 komt door verschillen in grondverkopen per jaar. Voor meer informatie over individuele grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

Reservemutaties

De reservemutaties in 2017 hangen grotendeels samen met de incidentele onttrekking van het budget voor de afrondende werkzaamheden van Buitenhof.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.