Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt in artikel 8, lid 5 een overzicht 'algemene dekkingsmiddelen' verplicht. Algemene Dekkingsmiddelen worden niet toegewezen aan de programma's, vanwege het algemene karakter van deze middelen.
In het onderstaande overzicht treft u de taakvelden behorende bij de algemene dekkingsmiddelen.

Taak- veld

Omschrijving

Portefeuillehouder

0.4

Overhead

Huub van Oorschot

0.5

Treasury

Huub van Oorschot

0.61

OZB woningen

Huub van Oorschot

0.62

OZB niet-woningen

Huub van Oorschot

0.64

Belastingen overig

Huub van Oorschot

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Huub van Oorschot

0.8

Overige baten en lasten

Huub van Oorschot

0.9

Vennootschapsbelasting

Huub van Oorschot

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Verbonden Partijen

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen × € 1.000Werkelijk 2015Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten2010.16511.05410.91511.24111.240
Baten49.97646.65348.72248.71448.37248.336
Saldo van baten en lasten49.95636.48837.66837.79937.13137.096
Per taakveldWerkelijk 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Overige baten en lasten-4596551.0281.2331.7091.844
Treasury-1.365-362-172-253-231-279
OZB woningen417422437448441441
Belastingen overig222222
OZB niet-woningen000000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds000000
Lasten-1.4047171.2941.4301.9212.008
Overige baten en lasten03333333333
Treasury2.524708521399318236
OZB woningen4.6383.2993.3953.4313.4683.504
Belastingen overig1.618878738597455313
OZB niet-woningen1.3802.6232.6772.6772.4042.404
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds39.80838.76140.88141.10141.21841.370
Baten49.96846.30248.24648.23847.89647.860
OverheadWerkelijk 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten1.4249.3669.6779.4029.2379.149
Baten8351476476476476
OnvoorzienWerkelijk 2015Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten08283838383
ReservemutatiesWerkelijk 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Stortingen2.5336.687242400
Onttrekkingen3.4098.361938620593476
Saldo Algemene dekkingsmiddelen50.83238.16238.58138.39537.72437.572

Analyse primitieve begroting

Lasten

OZB-woningen
Geen bijzonderheden.
Belastingen overig
Geen bijzonderheden.
Treasury
Het verschil ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door lagere rentelasten. Doordat er op de aangetrokken middelen wordt afgelost nemen de rentelasten af.
Overige baten en lasten
Op dit taakveld wordt de stelpost algemene dekkingsmiddelen begroot. Dit betreft de budgetten voor het gemeentelijk apparaat en de bedrijfsvoering. Deze stelpost loopt op als gevolg van de geplande vervangingsinvesteringen voor de komende jaren. Daarnaast wordt de nog te realiseren bezuiniging op het aanpassen van de afschrijvingstermijnen als een (negatieve) stelpost begroot (zie ook de najaarsrapportage 2017, bezuiniging 64).
Overhead
De toename van het saldo van baten en lasten van de overhead hangt met name samen met de indexering van de salarissen en de inflatiecorrectie.

Baten

OZB woningen / OZB niet-woningen
De toename van de baten is gerelateerd aan de bestaande WOZ-waarde gegevens, het tarief van 2017 en de in de perspectiefnota 2018-2021 bepaalde inflatiecorrectie.
Belastingen overig
Dit voorjaar is het wetsvoorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven aangenomen. In deze wet is bij amendement de aanvankelijke overgangstermijn van 10 jaar bekort tot 5 jaar. Dit betekent dat in 2021 voor het laatst heffing kan plaatsvinden. Rekeninghoudend met de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen is bij de raming van precariobelasting rekening gehouden met een jaarlijks afbouw van de opbrengst met 20%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De ontwikkeling van de algemene uitkering (exclusief de middelen voor het Sociaal Domein) wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (systeem 'samen de trap op en samen de trap af'). De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode, wordt het accres genoemd. Conform bestaand beleid wordt een mutatie in de uitkering voor het Sociaal Domein door vertaald naar het beschikbare budget. Op deze wijze zijn de effecten voor de begroting budgettair neutraal.
Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt verwezen naar de in hoofdstuk 2 opgenomen toelichting op de primitieve begroting en daarnaast de mededeling van de portefeuillehouder aan de gemeenteraad met betrekking tot de meicirculaire 2017 gemeentefonds.
Treasury
De baten zijn lager dan in 2017. Dit komt hoofdzakelijk doordat de rentebaten lager zijn dan in 2017 omdat er op de doorgeleende middelen is afgelost.

Reservemutaties

De verschillen tussen met name de jaren 2017 en 2018 aan zowel de lasten- als batenzijde worden op hoofdlijnen veroorzaakt door resultaatbestemmingen vanuit de jaarrekening 2016.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.