Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Met een schone, hele en veilige openbare ruimte samen met bewoners de leefbaarheid behouden en zonodig verbeteren.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Indicatoren

Werkelijk
2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Meetinstrument

Verkeer en vervoer

Wegen: percentage voldoende

84%

N.v.t.

85%

N.v.t.

85%

N.v.t.

Wegenschouw in de even jaren.

Toelichting indicatoren

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018

Bron

Fijn huishoudelijk restafval
kg per inwoner

118

176

2015

100

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
aantal per 1.000 inwoners

7,6

4,7

2016

7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.

Toelichting indicatoren

Fijn huishoudelijk restafval betreft de hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Betrokken partners

 • Gebruikers / huurders gemeentelijke accommodaties
 • Stichting Accommodatie-bedrijf Culemborg (BSCO)
 • Stichting ElkWelzijn
 • Waterschap Rivierenland
 • Regiogemeenten
 • Avri
 • KleurrijkWonen
 • Provincie Gelderland
 • Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance)

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Culemborg een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 1) een gemeenschappelijke regeling of 2) een deelneming in een vennootschap of stichting.
Hier vindt u de verbonden partij(en) die een bijdrage leveren aan de te realiseren doelen binnen dit programma. Per verbonden partij zijn de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen vermeld. Algemene en financieel-technische informatie over de betreffende verbonden partij(en) vindt u in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Onderhoud en beheer

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

7.131

4.920

4.768

4.908

5.116

5.184

Baten

3.633

3.556

3.731

3.765

3.843

3.825

Saldo van baten en lasten

-3.498

-1.364

-1.037

-1.143

-1.273

-1.359

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Samenkracht en burgerparticipatie

888

360

278

274

269

268

Beheer overige gebouwen en gronden

652

299

354

357

357

357

Verkeer en vervoer

3.500

2.706

2.336

2.416

2.474

2.466

Riolering

2.335

1.671

1.862

1.812

1.822

1.758

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2

1

1

1

1

1

Afval

-246

-300

-304

-304

-304

-304

Overige baten en lasten

0

178

235

347

494

634

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

5

5

5

5

5

Lasten

7.131

4.920

4.768

4.908

5.116

5.184

Samenkracht en burgerparticipatie

169

157

149

149

149

149

Beheer overige gebouwen en gronden

110

61

59

59

59

59

Verkeer en vervoer

226

193

180

180

180

180

Riolering

3.128

3.145

3.342

3.376

3.454

3.437

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

0

0

0

0

0

Afval

0

0

0

0

0

0

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

0

0

0

0

0

Baten

3.633

3.556

3.731

3.765

3.843

3.825

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

400

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

817

297

175

74

117

116

Saldo Onderhoud en beheer

-3.081

-1.067

-862

-1.069

-1.156

-1.243

Analyse primitieve begroting

Lasten

Afval
Geen bijzonderheden.
Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Beheer overige gebouwen en gronden
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Geen bijzonderheden.
Verkeer en vervoer
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Riolering
Het verschil in de begrote lasten tussen de jaren 2017 en 2018 wordt mede veroorzaakt door de toerekening van overheadkosten en een wijziging in de interne rekenrente.
Daarnaast is vanaf 2018 een storting in de voorziening riolering en egalisatie voorziening in de begroting opgenomen.
Overige baten en lasten
Geen bijzonderheden.

Baten

Afval
Geen bijzonderheden.
Samenkracht en burgerparticipatie
Geen bijzonderheden.
Beheer overige gebouwen en gronden
Geen bijzonderheden.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Geen bijzonderheden.
Verkeer en vervoer
Geen bijzonderheden.
Riolering
Vanaf 2018 is geen rekening gehouden met de tarief egalisatie. Hiervoor wordt bij het vaststellen van de belastingverordening een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Reservemutaties

De hogere reservemutaties in 2017 komen hoofdzakelijk door een incidentele onttrekking uit de reserve resultaatbestemming ter dekking van de investering in de Blocker Prijsseweg.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.