Via vaststelling van de programmabegroting autoriseert de gemeenteraad het college van B&W tot het doen van zowel exploitatie- als investeringsuitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in baten en lasten is het inzichtelijker de baten en lasten per programma, eventueel met een onderverdeling, weer te geven in een apart overzicht. Dit overzicht vervult een functie bij de autorisatie van de baten en lasten en is daarom integraal, dat wil zeggen dient alle baten en lasten zoals opgenomen in het programmaplan te bevatten.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht ons het begrote bedrag van het vorig jaar (2017) en het gerealiseerde bedrag van het jaar daarvoor (2016) te vermelden. Het overzicht geeft de primitieve begroting weer. Het overzicht is dus exclusief de structurele gevolgen van de budgetaanpassingen uit deze begroting en de budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2017.

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en bestuur

724

4.427

-3.703

523

2.920

-2.397

526

2.899

-2.372

Cultuur

56

2.520

-2.464

65

2.109

-2.044

61

2.050

-1.989

Duurzame fysieke omgeving

156

3.445

-3.289

89

2.442

-2.353

219

2.585

-2.366

Economische structuur

65

559

-494

68

703

-635

68

634

-565

Educatie

1.074

7.916

-6.842

1.321

5.403

-4.082

305

3.997

-3.692

Onderhoud en beheer

3.633

7.131

-3.498

3.556

4.920

-1.364

3.731

4.768

-1.037

Sociaal domein

8.489

32.180

-23.691

8.321

31.083

-22.763

8.218

30.344

-22.126

Sport

835

3.310

-2.474

434

2.124

-1.690

410

2.007

-1.596

Veiligheid

84

3.264

-3.180

171

2.902

-2.731

46

2.682

-2.635

Verkeer en vervoer

537

523

14

659

640

19

659

1.013

-354

Wonen

8.840

6.024

2.817

2.294

3.379

-1.085

3.284

4.203

-918

Algemene dekkingsmiddelen

49.976

20

49.956

46.653

10.165

36.488

48.722

11.054

37.668

Saldo baten en lasten

74.469

71.318

3.152

64.153

68.791

-4.638

66.250

68.235

-1.984

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Realisatie 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en bestuur

173

57

116

147

77

70

78

77

1

Cultuur

410

0

410

203

0

203

171

0

171

Duurzame fysieke omgeving

13

0

13

252

0

252

183

0

183

Economische structuur

0

0

0

36

0

36

0

0

0

Educatie

250

0

250

201

0

201

168

0

168

Onderhoud en beheer

817

400

417

297

0

297

175

0

175

Sociaal domein

701

2.291

-1.590

1.622

0

1.622

23

0

23

Sport

368

0

368

205

0

205

168

0

168

Veiligheid

9

0

9

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

0

200

-200

0

0

0

508

0

508

Wonen

945

404

542

153

54

99

5

0

5

Algemene dekkingsmiddelen

3.409

2.533

876

8.361

6.687

1.674

938

24

913

Reservemutaties

7.096

5.884

1.212

11.478

6.818

4.659

2.416

101

2.315

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Realisatie 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

81.565

77.202

4.363

75.631

75.609

22

68.666

68.336

330

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en bestuur

525

2.848

-2.323

525

2.771

-2.246

525

2.852

-2.327

Cultuur

70

2.046

-1.976

61

1.991

-1.931

70

2.040

-1.970

Duurzame fysieke omgeving

219

2.270

-2.051

219

2.229

-2.010

219

2.220

-2.001

Economische structuur

68

559

-490

68

285

-217

68

285

-217

Educatie

305

3.960

-3.655

305

3.897

-3.592

305

3.874

-3.568

Onderhoud en beheer

3.765

4.908

-1.143

3.843

5.116

-1.273

3.825

5.184

-1.359

Sociaal domein

8.219

30.145

-21.927

8.219

30.046

-21.827

8.219

30.146

-21.927

Sport

410

1.934

-1.524

409

1.884

-1.475

409

1.866

-1.457

Veiligheid

46

2.634

-2.587

46

2.586

-2.540

46

2.586

-2.540

Verkeer en vervoer

659

592

66

659

488

171

659

487

172

Wonen

1.321

2.239

-918

1.303

2.219

-916

1.284

2.199

-915

Algemene dekkingsmiddelen

48.714

10.915

37.799

48.372

11.241

37.131

48.336

11.240

37.096

Saldo baten en lasten

64.321

65.050

-729

64.028

64.753

-724

63.965

64.979

-1.014

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Burger en bestuur

61

77

-16

61

77

-16

61

77

-16

Cultuur

169

0

169

168

0

168

166

0

166

Duurzame fysieke omgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economische structuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Educatie

157

0

157

125

0

125

124

0

124

Onderhoud en beheer

74

0

74

117

0

117

116

0

116

Sociaal domein

11

0

11

11

0

11

11

0

11

Sport

154

0

154

148

0

148

123

0

123

Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

85

0

85

0

0

0

0

0

0

Wonen

5

0

5

5

0

5

5

0

5

Algemene dekkingsmiddelen

620

24

595

593

0

592

476

0

476

Reservemutaties

1.336

101

1.235

1.228

77

1.151

1.084

77

1.006

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

65.657

65.151

506

65.257

64.830

427

65.049

65.056

-8

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.