Inleiding
De begroting 2018 bevat een aantal incidentele baten en lasten. Dit overzicht draagt bij aan het inzicht in de financiële positie op de korte en lange termijn. De toezichthouder gebruikt deze informatie ook t.b.v. het beoordelen van het begrotingsevenwicht. Baten en lasten zijn in principe incidenteel als ze voor maximaal drie jaar zijn opgenomen.
In de begroting staan ook veel posten die een verloop kennen over de jaren. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de kapitaallasten, de algemene uitkering en de opbrengsten OZB. Dit hebben wij beschouwd als autonome ontwikkelingen en de verschillen tussen de jaren zijn niet aangemerkt als incidentele baten en lasten. Ook budgetten die eens in de 2 of meer jaren zijn opgenomen, vanwege een bepaald patroon in de uitgaven (zoals verkiezingen) zijn niet als incidentele baten en lasten opgenomen. Als ondergrens is een bedrag van € 5.000 gehanteerd.
Meerjarig overzicht incidentele baten en lasten
Onderstaand zijn meerjarig de incidentele baten en lasten opgenomen.
Incidentele lasten

Programma

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Burger en bestuur

Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg (BIDOC) 2016 t/m 2018.

16.500

-

-

-

Burger en bestuur

Hogere kosten college 3,6fte in plaats van 3,0fte.

29.200

-

-

-

Burger en bestuur

Advieskosten wijkgericht werken

45.000

-

-

-

Duurzame fysieke omgeving

Uitvoeringsprogramma Actieplan binnenstad project groene binnenstad.

30.000

30.000

-

-

Duurzame fysieke omgeving

Investering waterplan.

183.000

-

-

-

Duurzame fysieke omgeving

Duurzaamheidsagenda.

80.000

-

-

-

Economische structuur

Uitvoeringsprogramma Actieplan binnenstad project inrichting Markt.

34.000

-

-

-

Economische structuur

City manager.

40.000

Sport

Sportmaterialen buitensport.

30.000

-

-

-

Veiligheid

Overgangsregeling harmonisatie bijdrage veiligheidsregio

96.000

48.000

-

-

Verkeer en vervoer

Investering inzake wegen.

508.300

85.000

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Tijdelijke formatie.

134.900

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie bezuiniging indirecte kosten.

116.076

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Stoppen opendag vanaf 2019.

26.700

-

-

-

Totaal incidentele lasten

1.369.676

163.000

-

-

Incidentele baten

Programma

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Duurzame fysieke omgeving

Investering waterplan. Bijdrage vanuit de reserve kapitaallasten.

183.000

-

-

-

Economische structuur

Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg (BIDOC) 2016 t/m 2018. Dekking uit reserve internationale samenwerking.

16.500

-

-

-

Onderhoud en beheer

Gedeeltelijke vrijval reserve aanleg glasvezelkabel.

100.000

-

-

-

Verkeer en vervoer

Investering inzake wegen. Bijdrage vanuit de reserve kapitaallasten.

508.300

85.000

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie bezuiniging indirecte kosten. Dekking uit reserve flexibiliteit en mobiliteit

116.076

-

-

-

Totaal incidentele baten

923.876

85.000

-

-