In hoofdstuk 1 komt de beleidsbegroting aan de orde. Deze bestaat naast de bestuurlijke inleiding en het financieel perspectief uit de onderdelen:

  • Het programmaplan;
  • De paragrafen.

Het programmaplan

Het programmaplan bestaat uit elf programma's en het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen. Alle programma's beginnen met het maatschappelijke effect van het programma en de opbouw van het programma.

Taakvelden

De programma's zijn opgebouwd uit taakvelden. Voor ieder taakveld is een doelenboom opgenomen. Hierin wordt beschreven: 1) welke doelen willen we bereiken, 2) wat gaan we doen om de doelen te bereiken, 3) welke indicatoren worden gehanteerd en 4) welke financiële middelen worden ingezet.

Indicatoren / Beleidskader / Partners

Na de doelenbomen volgt een overzicht van de (verplichte) indicatoren per taakveld. Vervolgens komt in het onderdeel: Wettelijk en/of beleidskader, het kader terug dat is vastgelegd. Daarna wordt in het onderdeel Partners aangegeven welke partners betrokken zijn bij het betreffende programma. Aansluitend worden de belangrijkste ontwikkelingen van de Verbonden Partijen - die onder het betreffende programma vallen - beschreven.
Verbonden partijen
Informatie over de verbonden partijen, met betrekking tot de belangrijkste ontwikkelingen worden opgenomen in de programma’s waarvoor de betreffende verbonden partij werkt. Daarnaast is bij de paragrafen uitgebreidere informatie opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Overzicht baten en lasten en analyse

In de eerste tabel onder “wat mag het programma kosten” zijn de lasten en baten van het bestaande beleid opgenomen. Dat betekent de voortzetting van het beleid uit de begroting 2017 (inclusief wijzigingen) en de uitwerking van de kaders, richtlijnen en uitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld in de perspectiefnota 2018-2021. Dit geheel wordt de primitieve begroting genoemd.
Deze tabel wordt gevolgd door een analyse van de grotere verschillen in deze tabel.
Wanneer er bij een programma nieuw beleid of wijzigingen in het bestaand beleid op de primitieve begroting zijn, dan treft u onder het kopje “nieuw” de budgetaanpassingen aan. Budgetaanpassingen zijn voorzien van een toelichting.

De paragrafen

De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. Via de paragrafen kan de gemeenteraad ook de beleidsuitgangspunten vaststellen. De overeenkomst tussen de paragrafen is dat ze dwarsdoorsneden van de begroting geven.
In hoofdstuk 2 komt de financiële begroting aan de orde.

Online begroting

De programmabegroting 2018 komt ook online beschikbaar. De toegankelijkheid van de begroting is hiermee verbeterd. Daarnaast biedt de online versie de mogelijkheid om onderliggende documenten direct te raadplegen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beleidsnotities.