Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

De gemeente kan haar werk efficiënt doen, met de juiste informatie en voorzieningen. De gemeente werkt op een eigentijdse manier voor en met haar burgers en partners. Medewerkers werken er graag. De gemeente is transparant, en veilig als het gaat om persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Opbouw programma

In onderstaande tabel staan de onderwerpen die vallen onder de bedrijfsvoering van de gemeente. Een deel van die taken wordt uitgevoerd in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB). Over de Culemborgse inhoudelijke doelen en resultaten wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Over de Bedrijfsvoeringsorganisatie zelf wordt in paragraaf Verbonden Partijen gerapporteerd.
De inhoudelijke doelen en prestaties worden in deze paragraaf beschreven. De financiële consequenties zijn opgenomen in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Omschrijving Taakveld

Portefeuillehouder

Business control

Huub van Oorschot

Financiën

Huub van Oorschot

Personeel en Organisatie

Collin Stolwijk

Informatie

Collin Stolwijk

Facilitair

Collin Stolwijk

Business control

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

De gemeente is in control voor haar financiën, processen en risico’s.

Regulier

 • Regie op de planning en control cyclus.
 • Verbijzonderde interne controles.
 • Risicobeheersing.

Specifiek voor begrotingsjaar
Verder met uitvoeren Plan van Aanpak verbetering bedrijfsvoering, met als onderdelen:

 • Risico gestuurd verbeteren interne beheersing (actualisatie procesbeschrijvingen)
 • Doorontwikkeling inkoop (o.a. productgroepstrategieën en contract en leveranciersmanagement)
 • Doorontwikkeling opdrachtgeverschap en verbonden partijen (discussienota regie op verbonden partijen, verfijnen werkwijze (regionale) startnoties)
 • Interne training mandaat- en budgethoudersregeling.

Zie financiën

Financiën

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

De financiële administratie is op orde en toegankelijk. Financiële middelen van de gemeente worden effectief ingezet.

Regulier

 • Het opstellen van de jaarstukken uit de P&C cyclus
 • Financiële administratie en advies
 • Treasury

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Invoering verplichtingenadministratie.
 • Implementatie van een nieuw (geharmoniseerd) rekeningschema
 • Tijdig een goedkeurende controle verklaring op de jaarrekening 2017.
 • Goedkeuring op de begroting 2019.

Personeel en Organisatie

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

De werkorganisatie van de gemeente Culemborg is een betrokken, ontwikkelende, ondernemende en transparante organisatie. De arbeidsproductiviteit is hoog en er is een prettige werkomgeving.

Regulier

 • Ontwikkeling van de organisatie en haar werknemers.
 • Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden.
 • Begeleiding van in- en uitdiensttreding.

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Uitvoering geven aan de P&O visie.
 • Harmoniseren van de HRM gesprekscyclus
 • Realiseren Culemborgse bijdrage garantie-banen.
 • Verder uitwerken E-HRM.
 • Ondersteunen van de organisatie-ontwikkeling ‘met Hart voor de Samenleving’.

Verplichte indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Waarde

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

5,31

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

5,10

Apparaatskosten

Bedrag per inwoner

€ 425

Externe inhuur

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom

4,60 %

Overheadkosten

% van totale lasten

13,46 %

Informatie

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

 • Gemak voor burgers, bedrijven en medewerkers.
 • Gemeentelijke informatie is beschikbaar en toegankelijk, integriteit en waar nodig vertrouwelijkheid is gewaarborgd.
 • Continuïteit van de bedrijfsvoering.

Regulier

 • Beheren en verbeteren van het ICT-platform voor de 3 gemeentes;
 • Beheren van de gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
 • Informatieveiligheid.
 • Informatiemanagement.
 • ICT, Post en archief.

Specifiek voor begrotingsjaar, samen met Tiel en Geldermalsen

 • Harmoniseren van financiële systeem en uitbreiden van tools voor interne beheersing
 • Harmoniseren en digitaliseren van de informatievoorziening (oa post, workflow en archief)
 • Verder harmoniseren, digitaliseren en verbeteren tools voor dienstverlening
 • Verder ontwikkelen informatievoorziening Sociaal Domein en omgevingswet, volgen van landelijke ontwikkelingen
 • Uitbreiden mogelijkheden voor interactie met burgers
 • Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Evalueren en verbeteren resultaten uit ENSIA 2017 (ENSIA is een integrale audit voor overheids informatievoorzieningen)

Facilitair

Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?

Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

Indicatoren

Huisvesting en facilitaire dienstverlening voor gemeente en huurders zijn op orde, (kosten-)efficiënt en prettig.

Regulier

 • Onderhoud en inrichting kantoren en gemeentelijke welzijnsaccommodaties.
 • Facilitaire dienstverlening kantoren, welzijn- en sportgebouwen.

Specifiek voor begrotingsjaar

 • Harmoniseren processen voor facilitair met Tiel en Geldermalsen.
 • Verder implementeren keuzes uit accommodatiebeleid als het gaat om facilitaire dienstverlening.