Inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2018 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten (retributies), die volgens de Gemeentewet worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

Belastingen

Kenmerkend aan belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden: de burger draagt bij aan de algemene middelen van de gemeente, waaruit een gedeelte van de uitgaven worden betaald.
De gemeente Culemborg streeft ook voor 2018 naar beperking van de toename van de lastendruk voor de burgers. De OZB en hondenbelasting worden trendmatig verhoogd met een inflatiepercentage van 1,4%.

Rechten

Kenmerkend aan rechten is dat er wel sprake is van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke taak. Het streven is 100% kostendekkendheid. Bij rechten mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak.

Belangrijke ontwikkelingen

Precariobelasting op kabels en leidingen
Het wetsvoorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leiding van nutsbedrijven is aangenomen.