Inleiding

Algemeen

1. Inleiding
De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. Soms leent de gemeente geld om tijdig betalingen te kunnen verrichten en soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. Al deze geldstromen lopen via de treasuryfunctie. De gemeente Culemborg heeft deze functie bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe ondergebracht.
De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden, afgekort Wet Fido. In deze wet zijn regels opgenomen voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij de decentrale overheden. Op basis van deze regelgeving heeft de gemeente twee belangrijke instrumenten op het gebied van de treasury.
Ten eerste staan de spelregels en verantwoordelijkheden voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie in het treasurystatuut. Dit statuut is geschreven om zoveel mogelijk de financiële risico’s te beperken.
Ten tweede wordt jaarlijks bij zowel de begroting als de jaarrekening een financieringsparagraaf geschreven. In deze paragraaf komt het concrete beleid aan de orde, waarbij in de begroting de nadruk wordt gelegd op de plannen voor de toekomst en in de jaarrekening een verantwoording van het afgelopen jaar.
2. Rentevisie
Bij het nemen van beslissingen in het kader het aantrekken van geldmiddelen is het van belang dat de actuele ontwikkelingen op zowel de geld- als de kapitaalmarkt nauwlettend worden gevolgd. Als informatiebronnen zijn gebruikt de financieel economische berichtgevingen uit het “Financieel Dagblad”, het wekelijks economische beeld van de huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten, en de rentevisies van andere (grotere) financiële instellingen.
Op basis van deze visies kan in het algemeen het volgende over de rentevisie worden opgemerkt (stand van zaken eind augustus 2017).
De aanhoudende monetaire verruimingsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben er in 2017 toe geleid dat vooral de korte rente nog iets verder is gedaald. De lange rente is onder invloed van een iets oplopende inflatie licht gestegen.
Vanwege de doorzettende economische groei in de eurozone is de verwachting, dat de ECB op korte termijn aankondigt, dat ze haar opkoopprogramma van staatsobligaties in de loop van 2018 beëindigd en dan in de tweede helft van 2018 de lange rente gaat verhogen. De analisten verschillen nog voor wat het tijdspad van deze handelingen betreft, voornamelijk als gevolg van de ontwikkeling van de koers van de euro die de inflatieontwikkeling af kan remmen. Dit betekent dat de voorspelling voor medio 2018 voor de tienjaars Staat varieert van 0,75% tot 1,35%. Op dit moment bedraagt deze rente 0,515%
Voor de korte rente is als meetpunt de driemaands Euribor aangehouden. De verwachting is dat dit percentage nog geruime tijd negatief blijven, hoewel in de loop van 2018 het percentage licht oploopt en dus minder negatief wordt. De verwachting voor de korte rentepercentages voor medio 2018 varieert van -0,31% tot -0,28%. Op dit moment bedraagt de driemaands Euribor -0,329%.

Specifiek

De gemeente Culemborg profiteert volop van de sterk aantrekkende nationale economie. Uitgifte van kavels ten behoeve van de woningbouw (Sprokkelenburg, Lanxmeer en Parijsch) en uitgifte op het bedrijventerrein Pavijen dragen bij aan een solide begroting.
In 2017 is optimaal gebruik gemaakt van de historisch lage rente voor het omzetten van korte, kasgeldleningen in lange leningen met diverse looptijden. De nieuwe leningen konden allemaal worden aangetrokken voor een percentage onder de 1%.
Binnen de gemeentelijke organisatie zijn er ook een aantal ontwikkelingen gaande of zijn afgerond, waaronder het actualiseren van het treasurystatuut.