Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen (artikel 9 lid 2). In artikel 16 van het BBV is bepaald waaruit de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste dient te bestaan. Kort gezegd geeft de gemeenteraad in de paragraaf grondbeleid van de programmabegroting aan, wat het te voeren grondbeleid het komende jaar zal zijn om de ruimtelijke doelstellingen/opgaven te realiseren. In de paragraaf grondbeleid van de eerstvolgende jaarrekening wordt vervolgens gerapporteerd wat er is gerealiseerd en hoe zich dit verhoudt tot de aanvankelijke voornemens uit de begroting.

Het beleid van de gemeente Culemborg op het gebied van grondzaken is vastgelegd in de nota grondbeleid die op 28 maart 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.
De doelstellingen van het grondbeleid zijn:

  • Het mogelijk maken van de structuurvisie, het volkshuisvestigingsbeleid en het beleid inzake economische zaken;
  • Verstandig omgaan met de financiële middelen van de gemeente.

Het gemeentelijk grondbeleid is er op gericht om het ruimtelijk programma van de gemeente Culemborg te realiseren. Dit programma is verwoord in de structuurvisie. Het realiseren van leefbare wijken en ruimtelijke kwaliteit staan daar bij hoog in het vaandel. Op stedelijk niveau wordt een passende structuur nagestreefd van gebieden gericht op wonen, werken, voorzieningen of juist mengvormen van gebruik. Met het grondbeleid wordt er tevens naar gestreefd de gewenste ontwikkelingen financieel en kwalitatief optimaal te faciliteren.
De gemeente kan verschillende beleidsinstrumenten inzetten. De keuze voor de inzet van instrumenten is afhankelijk van de situatie. De gemeente betreedt indien nodig de grondmarkt actief door aankoop van gronden, het vervaardigen en verkopen van bouwkavels en de aanleg van openbare ruimte. Daarnaast heeft de gemeente een faciliterende rol en sluit ze samenwerkingscontracten met grond- of vastgoedeigenaren. De gemeente streeft er in dat geval naar om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan, te contracteren. Bij de ontwikkeling van locaties streven wij naar marktconforme contractering en verkoopprijzen van grond.
Voor de realisatie van het plangebied Parijsch werkt de gemeente samen met de firma Mourik Groot Ammers B.V. Deze publiek-private samenwerking (PPS) is ondergebracht in de Commanditair Vennootschap (CV) “Parijsch”. De gronden worden door de CV uitgegeven, waarbij de gemeente voorwaarden stelt aan de kwaliteit van de ontwikkeling in de wijk. De resultaten van de CV Parijsch worden afzonderlijk gepubliceerd en zijn geen onderdeel van deze rapportage. Wel is de gemeentelijke inbreng in de CV Parijsch onderdeel van de risicoanalyse.