Het begrotingssaldo 2018 en de meerjarenbegroting worden onder andere door de volgende onderdelen bepaald:

  1. de verwerking van de Perspectiefnota 2018-2021
  2. de verwerking van de Najaarsrapportage 2017
  3. de primitieve begroting (zie hoofdstuk Financiële begroting)

Tabel 1. Financieel perspectief 2018-2021

Bedragen X € 1.000

2018

2019

2020

2021

Begrotingssaldo programmabegroting 2017

-264

-637

-502

-974

Algemene uitkering: septembercirculaire 2016

749

926

926

1.060

Amendementen begroting 2017

-80

Budgetaanpassingen voorjaarrapportage 2017

-320

-281

-372

-491

Financieel perspectief na voorjaarsrapportage 2017

85

8

52

-405

Budgetaanpassingen perspectiefnota 2018-2021

14

-30

44

Financieel perspectief na perspectiefnota 2018-2021

99

8

22

-361

Budgetaanpassingen najaarsrapportage 2017 (incl septembercirculaire)

235

95

63

3

Financieel perspectief na najaarsrapportage 2017

334

103

85

-358

Mutatie uitkomst begroting 2018 (incl meicirculaire)

245

498

375

397

Financieel perspectief begroting 2018-2021

579

601

460

39

De nog te realiseren bezuinigingen maken onderdeel uit van bovenstaand perspectief. Voor een volledig beeld van het financieel perspectief is in de volgende tabel het totaal van de openstaande bezuinigingen opgenomen. In de najaarsrapportage 2017 is een rapportage over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen opgenomen.

Bedragen X € 1.000

2018

2019

2020

2021

Totaal te realiseren bezuinigingen

401

395

381

377