In het BBV is voorgeschreven welke taakvelden gemeenten moeten gebruiken bij het opstellen van de verplichte verantwoordingsdocumenten. In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten per taakveld opgenomen. Daarbij wordt het begrote bedrag van vorig jaar (2017) en het gerealiseerde bedrag van het jaar daarvoor (2016) vermeld. Het overzicht geeft de primitieve begroting weer en is exclusief de structurele gevolgen van budgetaanpassingen uit deze begroting en de budgetaanpassingen uit de najaarsrapportage 2017.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Realisatie 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

9

2.411

-2.402

34

1.598

-1.564

33

1.611

-1.578

0.2 Burgerzaken

522

1.434

-912

474

913

-440

478

864

-386

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

110

652

-542

61

331

-269

59

385

-326

0.4 Overhead

8

1.424

-1.416

351

9.366

-9.015

476

9.677

-9.201

0.5 Treasury

2.524

-1.365

3.889

708

-362

1.070

521

-172

693

0.61 OZB woningen

4.638

417

4.220

3.299

422

2.877

3.395

437

2.958

0.62 OZB niet-woningen

1.380

0

1.380

2.623

0

2.623

2.677

0

2.677

0.63 Parkeerbelasting

495

24

471

628

22

606

629

22

607

0.64 Belastingen overig

1.618

2

1.616

878

2

876

738

2

736

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

39.808

0

39.808

38.761

0

38.761

40.881

0

40.881

0.8 Overige baten en lasten

0

-459

459

33

1.461

-1.428

33

1.787

-1.754

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

1.728

-1.728

0

1.702

-1.702

0

1.692

-1.692

1.2 Openbare orde en veiligheid

84

1.536

-1.453

171

1.200

-1.029

46

990

-944

2.1 Verkeer en vervoer

268

3.858

-3.590

224

3.182

-2.958

210

3.165

-2.954

2.2 Parkeren

0

140

-140

0

118

-118

0

127

-127

2.3 Recreatieve havens

19

32

-13

27

23

4

26

22

4

2.5 Openbaar vervoer

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

0

377

-377

1

489

-488

1

429

-428

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

80

-56

26

31

-5

26

30

-3

3.4 Economische promotie

42

102

-61

41

183

-142

41

175

-133

4.2 Onderwijshuisvesting

259

5.625

-5.366

278

3.127

-2.849

279

2.927

-2.648

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

880

2.213

-1.333

1.043

2.273

-1.229

26

1.148

-1.122

5.1 Sportbeleid en activering

504

1.519

-1.015

61

886

-825

44

798

-754

5.2 Sportaccommodaties

313

1.759

-1.446

346

1.216

-870

340

1.187

-847

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

27

744

-717

3

540

-537

-7

521

-528

5.4 Musea

0

403

-403

0

431

-431

0

434

-434

5.5 Cultureel erfgoed

29

924

-895

62

647

-585

68

605

-537

5.6 Media

0

451

-451

0

460

-460

0

460

-460

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

154

3.101

-2.947

87

2.037

-1.951

217

2.297

-2.080

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

514

3.295

-2.780

243

2.779

-2.536

235

2.652

-2.417

6.2 Wijkteams

0

2.055

-2.055

0

1.910

-1.910

0

1.684

-1.684

6.3 Inkomensregelingen

7.788

10.522

-2.734

7.681

9.348

-1.666

7.681

9.481

-1.800

6.4 Begeleide participatie

-40

3.950

-3.990

0

3.807

-3.807

0

3.792

-3.792

6.5 Arbeidsparticipatie

39

3.274

-3.235

103

2.414

-2.311

0

2.238

-2.238

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

94

1.661

-1.567

191

2.029

-1.838

191

1.659

-1.468

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

310

3.361

-3.051

275

3.347

-3.072

275

3.297

-3.022

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.502

-2.502

0

2.924

-2.924

0

2.911

-2.911

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

81

1.818

-1.737

0

1.437

-1.437

0

1.450

-1.450

7.1 Volksgezondheid

0

1.220

-1.220

0

1.291

-1.291

0

1.355

-1.355

7.2 Riolering

3.128

2.335

793

3.145

1.671

1.473

3.342

1.862

1.480

7.3 Afval

0

-246

246

0

-300

300

0

-304

304

7.4 Milieubeheer

2

344

-342

2

409

-407

2

294

-292

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

69

-69

0

48

-48

0

44

-44

8.1 Ruimtelijke Ordening

0

780

-780

0

552

-552

0

349

-349

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

14.943

10.452

4.491

1.053

1.052

0

2.106

1.961

145

8.3 Wonen en bouwen

1.071

1.863

-792

1.241

1.775

-534

1.179

1.893

-714

Saldo taakvelden

81.644

78.390

3.254

64.153

68.791

-4.638

66.250

68.235

-1.984

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Realisatie 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

7.096

5.884

1.212

11.478

6.818

4.659

2.416

101

2.315

Reservemutaties

7.096

5.884

1.212

11.478

6.818

4.659

2.416

101

2.315

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Realisatie 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

81.565

77.202

4.363

75.631

75.609

22

68.666

68.336

330

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

32

1.566

-1.534

32

1.566

-1.534

32

1.566

-1.534

0.2 Burgerzaken

478

903

-426

478

827

-349

478

863

-386

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

59

388

-329

59

388

-329

59

387

-328

0.4 Overhead

476

9.402

-8.926

476

9.237

-8.760

476

9.149

-8.673

0.5 Treasury

399

-253

651

318

-231

549

236

-279

515

0.61 OZB woningen

3.431

448

2.984

3.468

441

3.026

3.504

441

3.063

0.62 OZB niet-woningen

2.677

0

2.677

2.404

0

2.404

2.404

0

2.404

0.63 Parkeerbelasting

629

22

607

629

22

607

629

22

607

0.64 Belastingen overig

597

2

595

455

2

453

313

2

311

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

41.101

0

41.101

41.218

0

41.218

41.370

0

41.370

0.8 Overige baten en lasten

33

2.029

-1.996

33

2.737

-2.704

33

3.159

-3.127

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

1.644

-1.644

0

1.596

-1.596

0

1.596

-1.596

1.2 Openbare orde en veiligheid

46

990

-944

46

990

-943

46

990

-943

2.1 Verkeer en vervoer

210

2.821

-2.611

210

2.796

-2.586

210

2.788

-2.578

2.2 Parkeren

0

127

-127

0

93

-93

0

92

-92

2.3 Recreatieve havens

26

22

4

25

21

4

25

20

4

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

1

429

-428

1

156

-155

1

156

-155

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

26

30

-3

26

30

-3

26

30

-3

3.4 Economische promotie

41

100

-58

41

100

-58

41

100

-58

4.2 Onderwijshuisvesting

279

2.874

-2.595

279

2.795

-2.516

279

2.755

-2.476

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

26

1.164

-1.137

26

1.179

-1.153

26

1.195

-1.169

5.1 Sportbeleid en activering

44

796

-752

44

795

-751

44

793

-749

5.2 Sportaccommodaties

340

1.116

-777

340

1.068

-728

340

1.041

-701

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2

545

-543

-7

492

-499

2

542

-540

5.4 Musea

0

434

-434

0

434

-434

0

434

-434

5.5 Cultureel erfgoed

68

603

-536

68

602

-534

68

600

-532

5.6 Media

0

460

-460

0

460

-460

0

460

-460

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

217

2.062

-1.845

217

2.021

-1.804

217

2.013

-1.796

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

235

2.603

-2.368

235

2.597

-2.362

235

2.642

-2.406

6.2 Wijkteams

0

1.681

-1.681

0

1.680

-1.680

0

1.679

-1.679

6.3 Inkomensregelingen

7.681

9.477

-1.795

7.681

9.477

-1.795

7.681

9.477

-1.795

6.4 Begeleide participatie

0

3.619

-3.619

0

3.425

-3.425

0

3.350

-3.350

6.5 Arbeidsparticipatie

0

2.263

-2.263

0

2.258

-2.258

0

2.255

-2.255

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

191

1.659

-1.468

191

1.659

-1.468

191

1.659

-1.468

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

275

3.316

-3.041

275

3.341

-3.066

275

3.369

-3.094

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

2.912

-2.912

0

2.915

-2.915

0

2.926

-2.926

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.450

-1.450

0

1.452

-1.452

0

1.457

-1.457

7.1 Volksgezondheid

0

1.343

-1.343

0

1.343

-1.343

0

1.343

-1.343

7.2 Riolering

3.376

1.812

1.564

3.454

1.822

1.633

3.437

1.758

1.678

7.3 Afval

0

-304

304

0

-304

304

0

-304

304

7.4 Milieubeheer

2

213

-210

2

213

-210

2

213

-210

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

43

-43

0

43

-43

0

43

-43

8.1 Ruimtelijke Ordening

0

349

-349

0

349

-349

0

349

-349

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

170

25

145

170

25

145

170

25

145

8.3 Wonen en bouwen

1.151

1.865

-714

1.133

1.845

-712

1.114

1.825

-711

Saldo baten en lasten

64.321

65.050

-729

64.028

64.753

-724

63.965

64.979

-1.014

Bedragen x € 1.000

Reservemutaties

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.336

101

1.235

1.228

77

1.151

1.084

77

1.006

Reservemutaties

1.336

101

1.235

1.228

77

1.151

1.084

77

1.006

Bedragen x € 1.000

Geraamd resultaat

Begroting 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Geraamd resultaat

65.657

65.151

506

65.257

64.830

427

65.049

65.056

-8

De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.