Vanaf de begroting 2017 is het , op basis van de gewijzigde BBV voorschriften, verplicht om een geprognosticeerde balans op te nemen in de begroting.

Bedragen x € 1.000

Activa

Passiva

Omschrijving

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Omschrijving

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Vaste activa
(inclusief investeringsplan)

126.545

111.325

100.082

92.113

Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve
- Verwachte resultaat

4.829
24.195

4.829
21.880
330

4.829
20.645
506

4.829
19.494
427

Voorzieningen

9.585

10.725

10.531

10.424

Vaste schulden

88.313

70.433

56.231

47.511

Totaal vaste activa

126.545

111.325

100.082

92.113

Totaal vaste passiva

126.922

108.197

92.742

82.685

Voorraden gronden

3.956

1.587

-730

-3.125

Voorraden gronden
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

12.105

12.105

12.105

12.105

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

14.430

15.566

17.461

17.154

Liquide middelen

158

158

158

158

Overige vlottende activa

596

596

596

596

Overige vlottende passiva

2.008

2.008

2.008

2.008

Totaal vlottende activa

16.815

14.446

12.129

9.734

Totaal vlottende passiva

16.438

17.574

19.469

19.162

TOTAAL ACTIVA

143.360

125.771

112.211

101.847

TOTAAL PASSIVA

143.360

125.771

112.211

101.847